Óvodai beiratkozás

Átlagos olvasási idő: < 1 perc

A kerületi önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a beíratás május 7-től május 11-ig tart az óvodai nyitvatartási időben. Az önkormányzat a 2018/2019-es nevelési évben is 97 óvodai csoport indítását engedélyezte.

Ovisok_06_f-NBFotó: XV Média, Nagy Botond

A gyerek abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától leg­alább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő köteles a megadott időpontban a választott óvodába beíratni a gyerekét.

A jegyző a szülő kérelmére az ötödik élet­év betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A jegyzői felmentéshez a szülői kérelem mellett az óvodavezető, valamint a védőnő támogató javaslata is szükséges.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyereket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A felvételről az óvoda vezetője dönt. A vezető a felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, valamint az óvoda felvételi körzetéről részletesen lehet tájékozódni a www.bpxv.hu hon­lapon.

Comments are closed.