Pályázati kiírás Budapest Főváros XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatásra

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest XV. kerület építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelmérőlszóló 36/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a 184/2014. (IX.15.) TVÉK sz. határozatával kiírja 2014. évre vonatkozóan a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázatot.

A támogatás célja:

A XV. kerület közigazgatási területén lévő, az R. 1. számú mellékletében felsorolt, értékvédelmi szempontból egyedi védett épületek, építmények építészeti értékeinek megmentése, illetve azok tartozékainak korhű felújítása, rekonstrukciója.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása: Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

kerítés, kapuzat, előlépcső, előtető, homlokzatok helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, külső földszinti és emeleti nyílászárók, tető, terasz, valamint ezek tartozékai, díszítései, feliratok.

Rendelkezésre álló forrás:

A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 2.730.000.- Ft.

A támogatás jellege és mértéke:

A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, de az nem haladhatja meg a pályázat mellékletét képező költségvetés bruttó értékének 30 %-át, utcai homlokzatot érintő, a városképet jelentősen befolyásoló felújítás esetén a költségvetés 50 %-át.

Az egy pályázónak nyújtható támogatás felső határa egy épületre (ingatlanra) legfeljebb nettó 1.000.000.- Ft.

A döntést követően a műszaki tartalom nem módosítható, továbbá a megítélt támogatási összeg utólag akkor sem növelhető, ha a kivitelezési összeg váratlan kiadások miatt meghaladja a pályázatban közölt beruházási költségeket.

A pályázaton nyertes pályázó a megítélt támogatási összeg teljes felhasználására akkor jogosult, ha az végül, a kivitelezés során a számlákkal igazolt összes költség 30 %- illetve 50%-át nem haladja meg. Ellenkező esetben az önkormányzati támogatás összege automatikusan, az elszámolható költségek 30 %- illetve 50%-ára csökken.

Amennyiben a kivitelezés összege a pályázatban tervezetthez képest aránytalanul – 10 %-ot meghaladóan – lecsökken, a támogatási összeg nem folyósítható.

Pályázók köre:

Jelen pályázat keretében az R. 1. sz. mellékletében felsorolt épületek, társasházak tulajdonosai, közös képviselői pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek köre:

1)      Az egyedi védett épület, építmény felújítása, átalakítása, bővítése esetén meg kell őrizni, megsemmisülése esetén rekonstruálni az építmény:

a.)   tömegformáját,

b)  tetőformáját, tetőfelépítményeit,

c)    kéményeit,

d)  homlokzati tagozatait,

e)    homlokzati díszítőelemeit és egyéb részletképzéseket,

f)    egyéb épülettartozékait (rács, vasalat, világítótest, korlát stb.),

g)  nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,

h) anyaghasználatát (tetőhéjalása az eredetihez hasonló színű és mintázatú korszerű

építőanyaggal felváltható),

i)   eredeti homlokzati színezését.

2)  A védett épületek homlokzati színezésénél amennyiben nem igazolható korábbi

dokumentumok alapján az eredeti szín, akkor a környezetébe illeszkedő színezési módot,

pasztell árnyalatú föld színeket lehet alkalmazni.

Nem támogatható tevékenységek köre:

1)      A védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti berendezések, azok tartozékainak elhelyezése.

2)      A védett épületek homlokzati színezésénél rikító, telített szín alkalmazása, műanyag nyílászárók beépítése.

Elszámolható költségek:

A pályázathoz benyújtott árazott költségvetés bruttó értékének 30 %-át kiadó, utcai homlokzatot érintő, a városképet jelentősen befolyásoló felújítás esetén a bruttó érték 50 %-át kiadó, a támogatható tevékenységek körébe tartozó tételek összesített értéke.

A pályázat keretében támogatás azon felújításokhoz igényelhető, amelyek kivitelezésére a támogatási szerződés megkötése után kerül sor.

A támogatás nyújtásának feltételei:

–        A pályázónak rendelkezni kell önrésszel, melynek mértéke a felújítási összeg minimum 70 %-a, utcai homlokzatot érintő, a városképet jelentősen befolyásoló felújítás esetén minimum 50 %-a, melyről külön nyilatkoznia kell.

–        A költségvetésben szereplő összeget meghaladó mindennemű kiadás 100 %-a a pályázót terheli.

–        A támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat a pályázóval megállapodást köt.

A felújítási munkákra a kivitelezővel a pályázó köt szerződést.

A támogatást nyújtót megillető jogok:

–        az építkezés folyamatának mindenkori ellenőrzése,

–        a támogatás felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások, számlák, bizonylatok áttekintése,

–        minden olyan okiratba történő betekintés, amely a szerződés teljesítését érinti,

A beküldött pályázatnak tartalmaznia kell:

1)      a kitöltött adatlapot

2)      a) építési engedélyhez kötött munka esetén:

az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat

b) amennyiben a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység:

tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített műszaki leírás,valamint az építész tervező vagy szakrestaurátor nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles tevékenység;

c) amennyiben a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység: a bejelentési eljárási tervdokumentáció és a bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás;

3) fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-5 fényképpel a jelenlegi állapotról;

4) a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetés;

5) banki igazolást a költségvetésben szereplő összeg megpályáztatott részén felüli pénzösszeg elkülönített számlán történő elhelyezéséről;

6) tulajdonjogot igazoló okiratot;

7) társasházi/lakószövetkezeti és közös tulajdonú ingatlanok esetében lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyerhető támogatást igénybe kívánják venni;

8) a támogatás meghatározott célra és határidőn belül történő felhasználására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot;

9) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs tartozása a kerületi önkormányzat felé.

A pályázat csak az összes melléklet egyidejű benyújtásával érvényes. Nyilatkozatok utólagos pótlására nincs lehetőség. A jelentkezési adatlap hiányában a pályázat érvénytelen!

Pályázat benyújtása:

A pályázatot a tulajdonos(ok)nak kell benyújtania két eredeti példányban a Budapest XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési Osztályra (1153. Budapest, Bocskai u. 1-3. B épület 227. szoba) személyesen vagy postán.

Beérkezési határidő: 2014. november 14-e (péntek) 1200 óra.

A benyújtáskor a Felújítási Kisokos egy példánya a Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési Osztályán kérhető/átvehető.

Az elbírálás szempontjai:

–        a pályázat alaki megfelelősége,

–        a tervek megalapozottsága,

Az elbírálásnál az energiatakarékos felújítás, kivitelezés, külső hőszigetelés elmaradása esetén a belső hőszigetelés preferálásra kerül.

A benyújtott pályázatokat a XV. Kerületi Önkormányzat Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága a soron következő ülésén bírálja el. A rendelkezésre álló keret fel nem használt részéről a Bizottság később is dönthet. A Bizottság döntését külső szakértői véleményhez vagy tervtanácsi állásfoglaláshoz kötheti. Ingatlanonként egy pályázat nyújtható be. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A támogatásra a nyertes pályázóval a polgármester a bizottsági döntést követően támogatási szerződést köt.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul annak, illetve eredményének nyilvánosságra hozatalához.

A pályázaton elnyert támogatás érvényessége:

A támogatás igénybevételére a nyertes pályázó akkor jogosult, ha a kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül befejezi. A támogatási összeg igényléséhez  szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani. Amennyiben a támogatott az odaítélt pénzösszeget nem a pályázati célra, illetve nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá a pályázati cél nem valósul meg határidőben, a támogatás nem vehető igénybe.

A pályázatok borítékjára rá kell íni: Értékvédelmi Támogatás 2014.

Pályázati kiírás:

 

Kihirdetés időpontja: 2014. október 1. (szerda)
Kihirdetés módja:

a pályázati felhívás megtekinthető az Életképek c. újságban és a Polgármesteri Hivatal Honlapján, a jelentkezési adatlap letölthető a Polgármesteri Hivatal Honlapjáról (www.bpxv.hu), vagy személyesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján.

(1153. Bocskai u. 1-3. sarok)

Beadási határidő: 2014. november 14. (péntek) 12.00 óráig
Beadás és érdeklődés helye:

XV. kerületi Polgármesteri Hivatal –

Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési Osztály

(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. B épület II. em. 227. sz. iroda; tel: 305-3357)

Elbírálás határideje: 2014. december 30.

Budapest, 2014. szeptember „……”

 

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat

Településfejlesztési, Városüzemeltetési,

Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága

Comments are closed.