Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. és 22/B. §-aiban, a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) szóló 2012. évi I. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. § és 7. §-a alapján az

 

Egészségügyi Intézmény (1154 Budapest, Rákos út 77/b)

gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői)

álláshelyének munkaviszony keretében történő betöltésére.

 

Munkáltató: a munkaviszony létesítése és megszüntetése, a díjazásának megállapítása tekintetében Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Egészségügyi Intézmény főigazgatója jogosult.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idő, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követően, leghamarabb 2014. április 1.

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

 • a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
 • az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
 • az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,
 • a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, előírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt-ben meghatározottak szerint az Egészségügyi Intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetőjének az Ávr. és az és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (e vonatkozásban a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni), vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint
 •  legalább hároméves vezetői gyakorlat, mely alól – a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján – a fenntartó felmentést adhat.
  • szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Valamint:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai (A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.)
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása (Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható. Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható, mely a vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolatával igazolható.)
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes, önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,
 • egészségügyi menedzser végzettség,
 • közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,
 • széleskörű informatikai ismeretek,
 • idegen nyelv ismerete.

 A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben, az Egészségügyi Intézmény és az Önkormányzat honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat két – azonos szövegű és mellékletű – példányban, zárt borítékban kell benyújtani, postai úton Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat, 1153 Bp. Bocskai u. 1-3. címére, személyesen Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 1153 Bp. Bocskai u. 1-3., Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály fszt. 16. szobába.

A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:

„EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY GAZDASÁGI IGAZGATÓI PÁLYÁZAT”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az intezmenyfelugyelet@bpxv.hu e-mail címen, vagy a 305-3251-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások pályázati eljárás során tölthetők be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülés.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bpxv.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

Comments are closed.