Pályázati felhívás passzív zajvédelem támogatására

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet lakóépületek passzív zajcsökkentését segítő nyílászárók cseréjének támogatására

A pályázók köre:

A pályázat keretében elnyerhető támogatásért a Bp. XV. Gábor Áron utca – Szentmihályi út – Bercsényi Miklós utcaWesselényi utca által határolt tömbben álló lakóépületek tulajdonosai nyújthatnak be pályázatot, kizárólag épületeik azon lakószobái nyílászáróinak cseréjére, amelyek az M3 bevezető út felé néznek!

A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő.

Mértéke: a pályázathoz csatolt árazott költségvetés bruttó értékének 100%-a.

A pályázati felhívás közzétételekor a támogatás céljára rendelkezésre álló keretösszeg:

39.468.174,- (harminckilencmillió-négyszázhatvanyolcezer-egyszázhetvennégy) Ft.

A pályázat keretében támogatás csak azon nyílászárók cseréjére igényelhető, amelyek kivitelezésére a támogatási szerződés megkötése után kerül sor!

A támogatható tevékenységek köre:

Nyílászáró szerkezetek cseréje, a felhívás 1. pontjában meghatározott helyeken, zajszint túllépések megszüntetéséhez szükséges, legalább 35 dB (decibel) ablak-hanggátlás értékekkel rendelkező nyílászárókra, a cserével összefüggő járulékos munkákkal együtt.

Elszámolható költségek:

A pályázat keretében elszámolható a felhívás 3. pontjában meghatározott paraméterekkel rendelkező nyílászáró anyag-, és beépítési költsége, az elhelyezendő új nyílászáróra redőny beépítés költsége, a cserére kerülő, meglévő nyílászáró bontási költsége (elszállítással, szakszerű ártalmatlanítással és hulladékkezeléssel), a nyílászáró cserét követő falazat, vakolat és falfelület helyreállítási költségek, legfeljebb az új nyílászáró külső befoglaló méretétől mért 0,3 m-es távolságig!

A döntést követően a műszaki tartalom nem módosítható, a megítélt támogatási összeg utólag akkor sem növelhető, ha a kivitelezés költsége előre nem látható kiadások miatt meghaladja a pályázatban közölt költségeket!A támogatás nyújtásának feltételei:

A támogatás annak a természetes személynek nyújtható,

–        aki tulajdonosa a felhívás 1. pontjában meghatározott területen belül fekvő ingatlanon álló lakóépületnek. A tulajdoni viszony fennállásáról a pályázónak a pályázattal együtt benyújtandó adatlapon kell nyilatkoznia;

–        támogatás szerződés megkötése a Pályázó és a Támogató között. (A nyílászárók cseréjével járó munkákra a nyertes Pályázó köt szerződést az által kiválasztott vállalkozóval.)

–        A Pályázó – az általa kiválasztott vállalkozón keresztül – a nyílászáró csere kivitelezését a támogatási szerződés megkötésétől számított egy naptári éven belül befejezi, és azt támogató képviselője helyszíni felülvizsgálat keretében a pályázattal megegyezőnek nyilvánítja;

–        Pályázó a nevére és címére szóló, a pályázati céllal megegyező műszaki tartalmat tükröző – a nyílászáró cserét végző vállalkozó által kiállított – számlát, valamint a beépített nyílászáró zajvédelmi tulajdonságainak a pályázat céljával való egyezőségét igazoló bizonylatot Támogatóhoz benyújtja.

Amennyiben Pályázó az odaítélt támogatást nem a pályázati felhívásban megfogalmazott célra vagy helyre, illetve nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá ha a pályázati cél nem valósul meg határidőre, a támogatás nem vehető igénybe!

A támogatót megillető jogok:

–        a tulajdonviszonyok ellenőrzése a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban,

–        az építkezés folyamatának mindenkori ellenőrzése, valamint az elkészült, befejezett munka ellenőrzése;

–        a támogatás felhasználásával kapcsolatos számlák, bizonylatok áttekintése;

–        minden olyan okiratba történő betekintés, amely a szerződés teljesítését érinti;

A pályázatnak tartalmaznia kell:

7.1    Kitöltött jelentkezési adatlapot (Jelentkezési adatlap a pályázati felhívással együtt letölthető, vagy nyomtatott formátumban a Bp. Főv. XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, térítés nélkül átvehető);

7.2  A nyílászáró cserével érintett homlokzat jelenlegi állapotát bemutató fotót;

7.3  A beépítendő nyílászáró szerkezet műszaki paramétereinek leírását (méret, tok anyaga, üvegezése, hanggátlás mértéke, hőátbocsátási tényező, beépítés módja;

7.4  Tételes, munkadíjra és anyagköltségre bontott árazott költségvetést;

A pályázat csak az összes felsorolt dokumentum egyidejű benyújtásával érvényes! Hiányos pályázatot személyesen benyújtási szándék esetén támogató nem vesz át, postai úton vagy digitális formátumban történt benyújtás esetén pedig érvénytelennek nyilvánít! A pályázati felhívás 7. pontjában felsorolt dokumentumok pályázati határidőn túli utólagos pótlására nincs lehetőség!

A pályázatok benyújtása:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 14. (péntek) 11  óra 30 perc.

A pályázatok benyújthatók nyomtatott, vagy digitális formátumban.

Nyomtatott formátum választása esetén, a pályázatot egy példányban, lapjait biztonságosan összetűzve, vagy fűzve, személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

Személyes kézbesítés esetén, a pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. földszint. Bejárat az Illyés Gyula utcai sarkon).

A pályázat benyújtásának ideje: munkanapokon, hétfőn 8.00 és 18.00 óra között, keddtől csütörtökig 8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 12.30 óra között. A benyújtási határidőig benyújtott, és formai szempontból megfelelő pályázatokról az Ügyfélszolgálat átvételi elismervényt ad a benyújtónak. A benyújtási határidőn túl az iroda nem vesz át pályázatot!

Postai kézbesítés esetén a pályázatot zárt borítékban kérjük elhelyezni és feladni. A borítékon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

–          a feladó (pályázó) neve, címe;

–          „PASSZÍV ZAJVÉDELEM PÁLYÁZAT”;

–          cím:     Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Postai kézbesítésnél a pályázat beérkeztének az érkeztetés időpontját tekinti a támogató.

A pályázat – mint postai küldemény – elvesztéséből, késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat a Pályázót terheli!

Digitális formátumban a pályázatokat a varosuzemeltetes@bpxv.hu E-posta címre kell benyújtani, a pályázati felhívás 7. pontjában felsorolt tartalommal, „pdf” formátumban. A pályázatot tartalmazó E-levél tárgyaként „Passzív zajvédelem pályázat” kifejezést kell megadni!

Az elbírálás szempontjai:

–        a pályázat formai megfelelősége;

–        a benyújtott árajánlat és műszaki leírás megfelelősége a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek;

–        Túljelentkezés (ha a benyújtott pályázatok összesített támogatási igénye meghaladja az 39.468.174.- Ft-os támogatási keretösszeget) esetén a támogatás odaítélése a beépíteni tervezett nyílászárók felületére vetített bruttó fajlagos beépítési költség mértéke alapján történik;

Bruttó fajlagos beépítési költség: a pályázattal benyújtott árazott költségvetés bruttó végösszege osztva a beépíteni tervezett összes nyílászáró méterben mért külső határoló méreteiből számított felületével (Ft/m2);

–        Túljelentkezés esetén Támogató a legkisebb bruttó fajlagos beépítési költséget tartalmazó pályázattól kiindulva, a bruttó fajlagos beépítési költség növekvő sorrendjében részesíti támogatásban a pályázókat, a Pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. Amennyiben több pályázat tartalmaz azonos értékű, még támogatásban részesíthető legmagasabb bruttó fajlagos beépítési költséget, közöttük a bruttó összköltség mértéke dönt, szintén növekvő sorrendben. Ha pedig mind a bruttó fajlagos, mind a bruttó összes költség megegyezik, Támogató a pályázók jelenlétében tartandó sorsolással választja ki a támogatásban részesülő pályázatot.

A benyújtott pályázatokat Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Településfejlesztési, ügyekkel foglalkozó Bizottsága a benyújtási határidőt követő ülésén, de legkésőbb 2014. december 17-ig bírálja el.  A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

Budapest, 2014. szeptember 17.

A jelentkezési adatlap letölthető a bpxv.hu honlapról.  

 

 

Comments are closed.