Május elején lesz az óvodai beiratkozás

Átlagos olvasási idő: < 1 perc

A kerületi önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a beíratás május 6-tól május 10-ig tart az óvodai nyitvatartási időben. A gyerek abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi 4 órában óvodai foglakozáson vesz részt. A szülő köteles a megadott időpontban a választott óvodába beíratni a gyerekét.

A jegyző a szülő kérelmére az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A jegyzői felmentéshez a szülői kérelem mellett az óvodavezető, valamint a védőnő támogató javaslata is szükséges. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyereket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A felvételről az óvoda vezetője dönt. A vezető a felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, valamint az óvoda felvételi körzetéről, továbbá a beiratkozásról részletesen lehet tájékozódni a www.bpxv.hu honlapon.

Comments are closed.