Álláspályázat aljegyzői munkakör betöltésére

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÁLYÁZATOT HIRDET

ALJEGYZŐI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

1 .)          A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása, valamint a Jegyzői Kabinet vezetése.

2.)          Pályázati feltételek:

–          magyar állampolgárság,

–          cselekvőképesség,

–          büntetlen előélet,

–          igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és

–          jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

–          legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

–          vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

3.)          Pályázat elbírálásnál előnyt jelent

–          állam- és jogtudományi doktori képesítés,

–          közigazgatásban szerzett legalább10 éves szakmai gyakorlat,

–          közigazgatásba szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat,

–          középfokú angol vagy német nyelvvizsga,

–          gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazások,

–          helyismeret.

4.)          A jogviszony időtartama:

A kinevezés határozatlan időre szól.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

5.)          Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidejű, heti 40 óra.

6.)          Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállására, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a Kttv., valamint a XV. ker. Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

7.)          A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláspályázatok menüben megtalálható),

–          iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,

–          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolat.

–           az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést,

–          nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata – amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával,

–          hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

–          a közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolását,

–          a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy:

-nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

-kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,

-nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,

-a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

8.)          Állás betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

9.)          Pályázat benyújtásának határideje:

2015. január 23.

10.)      Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: „pályázat aljegyzői munkakörre” feltüntetésével.

Cím:    XV. ker. Polgármesteri Hivatal

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy személyesen (zárt borítékban) „pályázat aljegyzői munkakörre” feltüntetésével.

Cím:    XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

11.)       A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lamperth Mónika jegyző nyújt a 06-1-305-3208-as telefonszámon.

12.)      Pályázati eljárás. a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a polgármester dönt.Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

13.)      Pályázati elbírálásának határideje:

2015. január 30.

14.)      A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

–       www.kozigallas.gov.hu

–       www.bpxv.hu/ álláspályázatok

–       XV. kerületi Közösségi Televízió

15.)      A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.bpxv.hu honlapon szerezhet.

Comments are closed.