Pályázati felhívás társasházi és lakásszövetkezeti kamerarendszer létesítéséhez

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata társasházi kamerarendszer kiépítésére pályázatot hirdet, mely lehetőséget biztosít a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek lakóközösségeinek, hogy lépcsőházaik bejáratát folyamatos megfigyelés alá vonják, így erősítve a lépcsőházak biztonságát és a lakók biztonságérzetét. A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a kerületi lakóközösségek részére kamerarendszer kiépítéséhez, ezzel hozzájárulva a kerület közbiztonságának javításához.

1. Pályázók köre: a pályázaton a kerület közigazgatási határán belül lévő minden társasház, illetve lakásszövetkezet részt vehet.

2. A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő

Mértéke: lépcsőházanként 50 000 Ft (bruttó)

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló összeg: 10 000 000 Ft.

A Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzata a nyertes pályázók megbízott képviselőivel (közös képviselő) szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésétől számított 8 napon belül utalja az Önkormányzat az elnyert támogatást.

3. Pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) kell postai vagy személyes úton benyújtani. A pályázatot benyújtani kizárólag erre a célra rendszeresített űrlapon lehet. Az űrlap letölthető: honlapunkról, vagy személyesen átvehető munkaidőben az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán. A borítékra az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

 • pályázó lakóközösség neve, címe
 • „TÁRSASHÁZI KAMERARENDSZER PÁLYÁZAT”

Benyújtás ideje: 2014. augusztus 15.

Pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31-ig

A támogatásról a Képviselő-testület 3 tagú bizottságának a javaslata alapján a polgármester a beérkezés sorrendjében a keretösszeg erejéig dönt, eredményéről a pályázót írásban értesíti 2014. szeptember 10-ig. A nyertes pályázónak az értesítés kézhezvételétől számított 90 nap áll a rendelkezésére, hogy a pályázat műszaki tartalmát megvalósítsa. Hiányosan benyújtott pályázat esetében a hiánypótlási felhívásától számított 8 napon belül a megjelölt hiányosságokat pótolni kell, ennek elmaradása esetén a pályázat nem bírálható el, azt el kell utasítani.

4. A pályázat benyújtásának feltételei:

 • közgyűlési határozat a beruházásról és a pályázaton történő indulásról, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertesség esetén legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve alapszabályát (belső szabályzat) kiegészíti az adatkezelésre vonatkozó szabályokkal
 • árajánlattal alátámasztott elképzelés a megvalósítandó rendszerről, műszaki tartalom leírása
 • nyilatkozat arról, hogy a társasház, illetve lakásszövetkezet a támogatáson felül szükséges önrésszel rendelkezik
 • nyilatkozat arról, hogy a megvalósítás a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25.§ tának, illetve a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/A. § – ának a betartásával történik
 • nyilatkozat a beruházás megvalósulásának meghiúsulása esetében a támogatás visszafizetéséről (azonnali beszedési megbízás)
 • törvényes képviseletre vonatkozó közgyűlési határozat másolata
 • társasház alapító okirata, lakásszövetkezet alapszabálya
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelősséget vállal, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
 • az Önkormányzat a kamerarendszer működését a megvalósítást követően egy éven belül ellenőrizheti.

A pályázat kizárólag a felsorolt dokumentumok egyidejű benyújtásával érvényes. A kapott támogatás összegével a lakóközösség 90 napon belül az Önkormányzat felé köteles elszámolni a kivitelező számlájának, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvének bemutatásával. Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül neki felróható okból a szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Szente László közbiztonsági referenstől kérhető a 305-3137-es telefonszámon.

László Tamás
polgármester

Comments are closed.