Pályázati felhívás társasházi és lakásszövetkezeti kamerarendszer létesítéséhez

Átlagos olvasási idő: 2 perc

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata társasházi kamerarendszer kiépítésére pályázatot hirdet, amely lehetőséget biztosít a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek lakóközösségeinek, hogy lépcsőházaik bejáratát folyamatos megfigyelés alá vonják, így erősítve a lépcsőházak biztonságát és a lakók biztonságérzetét. A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a kerületi lakóközösségek részére kamerarendszer kiépítéséhez, ezzel hozzájárulva a kerület közbiztonságának javításához.

  1. Pályázók köre:

A pályázaton a kerület közigazgatási határán belül lévő minden társasház, illetve lakásszövetkezet részt vehet.

2. A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő

Mértéke: lépcsőházanként 50 000 Ft (bruttó)

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló összeg: 9 000 000 Ft.

A Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzata a nyertes pályázók megbízott képviselőivel (közös képviselő) szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésétől számított 8 napon belül utalja az Önkormányzat az elnyert támogatást.

3. Pályázat benyújtásának helye és ideje:

A pályázatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) kell postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített űrlapon. Az űrlap letölthető: www.bpxv.hu honlapról, vagy személyesen átvehető munkaidőben az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán. A borítékra az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

–            pályázó lakóközösség neve, címe

–          „TÁRSASHÁZI KAMERARENDSZER PÁLYÁZAT”

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 15.

A támogatásról a polgármester a beérkezés sorrendjében folyamatosan, a keretösszeg erejéig dönt, a benyújtástól számított 30 napon belül. A döntésről a pályázók írásban értesülnek. A nyertes pályázóknak az értesítés kézhezvételétől számított 90 nap áll a rendelkezésükre, hogy a pályázat műszaki tartalmát megvalósítsák. Hiányosan benyújtott pályázat esetében a hiánypótlási felhívásától számított 8 napon belül a megjelölt hiányosságokat pótolni kell, ennek elmaradása esetén a pályázat nem bírálható el, azt el kell utasítani.

4. A pályázat benyújtásának feltételei:

–          közgyűlési határozat a beruházásról és a pályázaton történő indulásról, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertesség esetén a beruházás megkezdése előtt, de legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve alapszabályát (belső szabályzat) kiegészíti a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban megállapított – adatkezelésre vonatkozó szabályokkal

–          árajánlattal alátámasztott elképzelés a megvalósítandó rendszerről, műszaki tartalom

leírása

–          nyilatkozat arról, hogy a társasház, illetve lakásszövetkezet a támogatáson felül szükséges önrésszel rendelkezik

–          nyilatkozat arról, hogy a megvalósítás a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25.§-ának, illetve a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/A. §- ának a betartásával történik

–    nyilatkozat a beruházás megvalósulásának meghiúsulása esetében a támogatás

visszafizetéséről (azonnali beszedési megbízás)

–    a törvényes képviseletre vonatkozó közgyűlési határozat másolata

–          társasház alapító okirata, lakásszövetkezet alapszabálya

–          a pályázó nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelősséget vállal, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek

–          az Önkormányzat a kamerarendszer működését a megvalósítást követően egy éven belül ellenőrizheti

A pályázat kizárólag a felsorolt dokumentumok egyidejű benyújtásával érvényes. A kapott támogatás összegével a lakóközösség 90 napon belül az Önkormányzat felé köteles elszámolni a kivitelező számlájának, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek a bemutatásával. Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül neki felróható okból a szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.

 

Comments are closed.