PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014 – társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítására

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet, a XV. kerületi 5 lakásos vagy ennél nagyobb társas, illetve szövetkezeti lakóépületek közös tulajdonban álló épületrészei felújítási munkáinak kamatmentesen visszatérítendő támogatására.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 

 1. A pályázaton azok a XV. kerületi 5 lakásos vagy ennél nagyobb társas, ill. szövetkezeti házak vehetnek részt, ahol az önkormányzati tulajdoni hányad nem éri el az 50 %-ot.

Pályázni a mellékelt Jelentkezési adatlapon lehet. (2. sz. melléklet)

 

 1. A támogatás a következő célokra igényelhető:
 • teljes homlokzat hőszigetelése, padlásszigetelés, lapostetők hőszigetelése
 • homlokzat vakolás, festés, színezés
 • tető, tetőszerkezet, héjalás, kémények, hő- és csapadékvíz szigetelés, javítás,
 • födémek, függőfolyosók, erkélyek, szerkezeti elemek,
 • felvonók,
 • lépcsőházak,
 • szellőző berendezések,
 • akadálymentesítés
 • valamint az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti és elektromos vezetékhálózat részleges, vagy teljes felújítása, cseréje

A homlokzat hőszigetelése, színezése esetén a nyertes Pályázónak a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával kell egyeztetnie. (1153 Bp. Bocskai u. 1-3. C. épület I. em. 116-119. iroda; tel: 305-3352)

 1. A támogatás jellege és nagysága:

 

A ténylegesen igénybe vett támogatást az Önkormányzat legfeljebb öt évig terjedő időtartamra kamatmentes, havi egyenlő részletben történő visszafizetési kötelezettség vállalása mellett, felújítási támogatásként biztosítja, melynek nagysága a pályázat elbírálásakor elfogadott felújítási bruttó összköltség maximum 50 %-a lehet.

 

Egy pályázónak nyújtandó támogatás felső határa legfeljebb 5 millió forint lehet.

 

Az illetékes Bizottság döntését követően a műszaki tartalom nem módosítható, továbbá a Bizottság által megítélt támogatási összeg utólag akkor sem növelhető, ha a kivitelezési összeg váratlan kiadások miatt meghaladja pályázatban közölt beruházási költségeket.

 

A pályázaton nyertes lakóközösség a Bizottság által megítélt támogatási összeg teljes felhasználására akkor jogosult, ha az végül, a kivitelezés során a számlákkal igazolt összes költség 50 %-át nem haladja meg. Ellenkező esetben a Támogatási szerződés módosítása szükséges.

 

 

 1. A támogatás nyújtásának feltételei:

 

 • A társas- illetve szövetkezeti háznak rendelkezni kell a felújítási összeg minimum 50 %-ával, melyről külön kell nyilatkoznia. (önerő nyilatkozat)
 • A támogatást nyújtó a támogatás összegére meghatározott törlesztő részlet fizetésének elmaradása esetén az elmaradás után a Ptk-ban rögzített kamat kerül felszámításra.
 • A költségvetésben szereplő összeget meghaladó mindennemű kiadás 100 %-a a társas- illetve szövetkezeti házat terheli.
 • A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat a társas- illetve szövetkezeti ház képviselőjével együttesen szerződést köt a pályázati kiírás részét képező megállapodás mintában (3. sz. melléklet) foglaltak szerint.

A felújítási munkákra a kivitelezővel a társas- illetve szövetkezeti ház közössége köt szerződést.

 1. A támogatást nyújtót megillető jogok:
 • az építkezés folyamatának mindenkori ellenőrzése,
 • a támogatás felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások, számlák, bizonylatok áttekintése,

 

 1. A pályázat szükséges mellékletei:
 • Jelentkezési adatlap (1 példány)
 • Közgyűlési jegyzőkönyv, amely tartalmazza:

1.)   A lakóépület pályázatra való jelentkezését,

2.)   A felújítási munkák megnevezését és költségirányzatát (árajánlat),

3.)   a közgyűlés által a 3 árajánlat közül kedvezőbbként elfogadott      költségvetést,

4.)   homlokzat felújítás esetén fénykép az épületről,

5.)   építési engedély köteles munkálatok kapcsán, jogerős építési engedélyt kell benyújtani a szerződés megkötése előtt,

6.)   önerő nyilatkozat

7.)   pályázó nyilatkozata az ÁFA kötelezettségéről

8.)   pályázó nyilatkozata a bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás engedélyezéséről.

 

 

 1. Az elbírálás szempontjai:
 • a pályázat alaki megfelelősége,
 • a tervek megalapozottsága,
 • városképi szempontok,
 • elbírálásnál a következő pontok kerülnek preferálásra:

1.)   teljes homlokzat hőszigetelése, színezése,

2.)   élet és balesetveszély elhárítás,

3.)   épület állag gyors romlásának megakadályozása,

4.)   energiatakarékos felújítás, kivitelezés,

 • a 2009-ben, illetve az azt követő években az országos panelkorszerűsítési pályázat keretében, önkormányzati támogatásban részesített lakóépületek ezen támogatásban nem részesülhetnek.

A pályázat kiírója lehetőséget biztosít a pályázóknak egyszeri hiánypótlásra, melyet legkésőbb az értesítést követő 15 napon belül kell teljesíteni.

A pályázat érvénytelennek minősül a szükséges tartalmi kellékek hiánya esetén.

 

 1. A pályázat elbírálása:

A pályázatot az Önkormányzat Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi  Bizottsága bírálja el.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előírt feltételek megléte sem kötelezi az Önkormányzatot az igényelt támogatási összeg biztosítására, annak mértéke ugyanis a rendelkezésre álló pénzügyi forrás nagyságától, valamint az érvényes pályázatok számától függ.

 

9. Az elszámolás menete:

Pályázó a pályázatban vállalt munka elkészültével tájékoztatja Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály illetékes ügyintézőjét, aki a helyszíni bejárás során igazolja a munka elvégzését.

 

Ezt követően a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a támogatási összeg lehívása érdekében: (3a. sz. melléklet szerint)

 • műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • a teljes pályázati munkák számlái
 • pénzforgalmi bizonylat az önrész kifizetéséről
 • a kivitelező által benyújtott számlákról szóló kimutatás
 • nyilatkozat tétel banktitok alóli felmentésre (banki nyomtatvány) (3b. sz. melléklet)
 • felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra  (felhatalmazó levél) (3c. sz. melléklet)

10. Pályázati kiírás:

Kihirdetés időpontja: 2014. július 21-től (hétfő)
Kihirdetés módja: a pályázati felhívás megtekinthető az Életképek c. újságban és az Önkormányzat honlapján, a pályázati adatlap letölthető a Önkormányzat Honlapjáról vagy személyesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztályán
Beadási határidő: 2014. augusztus 22. (péntek) 10.00 óráig
Beadás és érdeklődés helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztálya, Városüzemeltetési Osztálya (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. B épület 227. szoba) Tel.: 305-3183
Elbírálás határideje: 2013. szeptember 30.

 

11.  A pályázaton elnyert támogatás érvényessége:

A támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül a kivitelezést be kell fejezni, a támogatási összeg csak ebben az esetben igényelhető, ill. utalható!

 

A támogatás forrása a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi a költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet alapján 5,1 millió Ft keretösszeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz melléklet

JELENTKEZÉSI ADATLAP

5 lakásos vagy ennél nagyobb társas, illetve szövetkezeti lakóépületek felújítására

Társas illetve szövetkezeti ház

Címe:________________________________________________________________

Lakások száma:________________________________________________________

Magántulajdonosok részaránya:____________________________________________

A társasház illetve lakásszövetkezet megalakulásának

Időpontja:_____________________________________________________________

Elkülönített felújítási alap számlaszáma (ahova a támogatási összeget kérik utalni):________________________________________________________________

Adószám: _____________________________________________________________

Közös képviselő neve:___________________________________________________

Címe:________________________________________________________________

Telefon száma (mobil):____________________________________________________

Felújítási munka leírása:__________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Bekért ajánlatok száma:___________________________________________________

Felújítási munka összege (bruttó):________________________________________ FT

Kért támogatás összege(bruttó):__________________________________________ FT

Ennek aránya a felújítás teljes összegéhez:__________________________________ %

A közös képviselő igazolja, a fent leírtak megegyeznek a társas, illetve szövetkezeti ház közgyűlésének érvényes határozatával, egyben vállalja a lebonyolítási feltételek betartását.

 

Budapest, 2014._________________________

 

_____________________________

közös  képviselő/ LB elnök

Csatolandó mellékletek:

-elkülönített felújítási alap számlaszáma (ahova a támogatási összeget kérik utalni)

-közgyűlési határozat

-közgyűlés által elfogadott felújítási költségvetés

-építési engedély köteles munkálatok esetén, építési engedély kérelmezését igazoló bizonylat   másolata

-önerő nyilatkozat

 

3. sz. melléklet

 

Szerződés száma:         Ügyiratszám:              Témafelelős: Főépítészi, Városfejlesztési és

_________________________________ÜzemeltetésiFőosztály_______________________________________

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

 

 

  TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.)

adószáma: 15735784-2-42

törzsszám: 735782

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005

képviseli:László Tamás polgármester,

 

mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a

Budapest, ………… szám alatti Társasház

közös képviselő: ……………………………

 

mint támogatott, (a továbbiakban: Támogatott) (a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

 

1. Támogató vállalja, hogy a fenti társasház pályázati kiírás szerinti műszaki tartalommal megvalósuló ………………felújítás munkálataira a Bp. Főv.  XV. kerületi Önkormányzat Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságának ………számú határozata alapján a rendelkezésre álló felújítási keretből ………..,-Ft. összegű, azaz ……… Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít a Támogatott részére.

 

2. Az 1. pontban rögzített kölcsön összeget a Támogató a Támogatott által végeztetett munkák jegyzőkönyvileg hitelesített műszaki átadás-átvételét követően, a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti elszámolás benyújtása után, az elszámolás elfogadását követő 30 napon belül utalja át a Támogatott …………..számú bankszámlájára.

 

3. Támogató egyszeri alkalommal 20 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít, ha Támogatott a jelen szerződés 2. pontja szerinti elszámolást tartalmi hiányosságokkal nyújtja be, vagy az elszámolás elfogadását megelőző szakmai és pénzügyi vizsgálat szabálytalanságot tár fel.

 

4. Támogatott a kölcsön összegét a folyósítástól számított ….. év alatt tartozik megfizetni havi …..,-Ft összegű törlesztő részletekben, minden hónap 15. napjáig a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 11784009-15515005-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára. A visszafizetés kezdő időpontja a Támogató által eszközölt pénzügyi teljesítést követő hónap 15. napja.

 

5. A kölcsön összegét Támogatott kizárólag a Bp. XV. kerület, ……… szám szerinti ingatlanon és kizárólag a nyertes pályázattal benyújtott tételes költségvetés alapján elfogadott …… felújítás munkák elvégzésére számolhatja el.

 

6. A pályázati felhívás alapján Támogatott köteles az 5. pontban meghatározott munkákat a jelen szerződés megkötésétől számított 1 éven belül elvégeztetni.

-2-

7. Támogatott a felújításhoz szükséges és előírt építési és szakhatósági engedélyeket bemutatta.

 

8. Támogatott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízást engedélyez a Támogató részére az 1. pontban meghatározott összeg erejéig, a folyósítást követő hatállyal.

 

9. Támogatott kijelenti, hogy nincs olyan tartozása, amely a jelen szerződés szerinti kötelezettségének a teljesítését akadályozná.

 

10. Támogatott egyéb támogatást, kölcsönt jelen szerződés aláírását követően a kölcsön összegének teljes visszafizetéséig csak a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult felvenni.

 

11. Támogatott köteles a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezés megkezdésének szándékáról tájékoztatást adni.

 

12. Támogatót a kivitelezés időtartama alatt ellenőrzési jog illeti meg, melynek keretében jogosult:

– a munkálatok folyamatát bármikor ellenőrizni, megtekinteni

– a kölcsönösszeg felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartást, számlát, bizonylatot áttekinteni, ellenőrizni, illetve kérésre a kölcsön felhasználásával kapcsolatban írásbeli tájékoztatást kapni

– minden olyan okiratba betekinteni, amely a szerződés teljesítését érinti

– a pályázati felhívásban előírt elkülönített felújítási alap számlaegyenlegét és az üzemeltetési alapszámla egyenlegét a kölcsön időtartama alatt folyamatosan megismerni

 

13. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét elkülönítetten kezeli és annak felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. Támogató vállalja továbbá a felhasználással összefüggő számlák, bizonylatok és egyéb okiratok ellenőrzésre alkalmas módon történő kezelését, illetve nyilvántartását.

 

14. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a szerződéstől elállhat, ha a Támogatott a 12. pont szerinti ellenőrzést ellehetetleníti, vagy a 6. pontban rögzített határidőt neki felróható okból túllépi és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban. Ptk.) 6:387. § (1) bekezdése a) pontja szerinti esetben, valamint ha a kölcsön összegének a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen.

 

15. Támogató a Ptk. 6:387. § – ában foglaltak esetén jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

16. Támogató 15. pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén Támogatott köteles 15 napon belül visszafizetni a felvett kölcsön összegét, annak a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatával együtt. Támogatott ebben az esetben és a Támogató 14. pont szerinti elállása esetén a következő évben támogatásban nem részesülhet.

 

17. Támogató tudomásul veszi, hogy három  havi törlesztő részlettel történő elmaradás esetén köteles – az erre irányuló felszólítást követő 15 napon belül – a kölcsön egyösszegű, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerinti kamattal növelt visszafizetésére.

 

18. Támogató bármelyik törlesztő részlet befizetésének elmaradása, illetve késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítja.

 

19. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak

kamatait Támogató azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti.

-3-

20. Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül bejelenti, ha a támogatott tevékenység várhatóan meghiúsul

 

21. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy 8 napon belül bejelenti a 23. pont szerinti nyilatkozatokkal érintett bankszámlája megszűnésének a tényét és ezzel egyidejűleg bejelenti az új

bankszámlaszámát, valamint csatolja arra vonatkozóan a jelen szerződés 23. pontja szerinti nyilatkozatait.

 

22. Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződés aláírásától számított 5 évig a kölcsön felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratot és az annak felhasználását alátámasztó valamennyi bizonylatot megőrzi.

 

23. Jelen szerződés a 2. számú és 3. számú mellékleteit képező, banktitok alóli felmentő nyilatkozattal és a banki felhatalmazó levéllel együtt érvényes.

 

24. Felek a tárgyalások eredménytelensége esetén keletkező jogviták eldöntésére a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

 

25. Támogatott kijelenti, hogy ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.

 

26. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

27. Felek a jelen szerződést áttanulmányozás után, mint szándékukkal mindenben megegyezőt, 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

 

Budapest, 2014.

 

___________________________________                 __________________________________

Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzat                        XV. kerület                            társasház

képviseletében                                                                   képviseletében

László Tamás  polgármester                                                 képviselő:

                    Támogató                                                                            Támogatott

 

 

 

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014.

____________________________

Juhászné Dr. Baráth Márta

jegyző

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2014.

____________________________

Aradi Gizella

közgazdasági főosztályvezető

Kapják: szerződő felek

Közgazdasági Főosztály

Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály

Jegyzői Kabinet

 

 

3a. sz. melléklet a 569/2014. számú szerződéshez

 

Az elszámolás rendje

Az elszámolást postán vagy személyesen, magyar nyelven kell benyújtani. Az idegen nyelvű bizonylatokhoz hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

Az elszámolás három részből áll:

I. Szakmai beszámoló

II. Pénzügyi-számviteli bizonylatok

III. Összesítő táblázat

I. A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfelelő, az adott időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását.

II. A pénzügyi-számviteli bizonylatok köréből az alábbiak szükségesek az elszámoláshoz:

Az elszámolásban az igazolt és záradékolt számlákról, a pénzforgalmi bizonylatokról, a felhasználást illetve a használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymásolatokat kell benyújtani. A fénymásolatok hitelességét a jogosult személynek igazolnia kell „A másolat az eredetivel megegyezik” szöveggel.

1.Számlák

Az elszámolás során csak a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák fogadhatóak el. Az eredeti számlákra felvezetve a jogosult személynek igazolnia kell a támogatás céljának megfelelő felhasználást. Az eredeti számlákra a jogosult személynek fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól  ….. számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot és a számlázás alapjául szolgáló szerződés számát is. Ha a bizonylat adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági művelet tartalma, akkor azt a jogosultnak bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell.

 

2. Pénzforgalmi bizonylatok

Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell tűzni.

3. Egyéb a felhasználást, illetve a használatba vételt igazoló bizonylatok

A felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylatra azért van szükség, hogy nyomon követhető legyen a támogatásból vásárolt áru, szolgáltatás felhasználása.

Szolgáltatási szerződések alapján benyújtott 100.000,- Ft. összeghatárt meghaladó értékű számlák másolatához  csatolni kell a számla kiállításának alapját képező szerződés másolatát is. Amennyiben a támogatási összeg felhasználása során valamely szolgáltatásra irányuló írásos megállapodás jön létre, – ideértve a fenti értékhatárt el nem érő eseteket is – a szolgáltatási számlára fel kell vezetni a számlázás alapjául szolgáló szerződés számát. Az eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól  ….. számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot. Térítésmentes átadás esetén (pl. ajándék, vendéglátás) szükséges az átadásról jegyzőkönyvet felvenni, melyből visszakereshető módon megállapítható a kedvezményezett személyek kiléte, majd a jegyzőkönyvet csatolni kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz használatba vételéről kiállított, a számviteli szabályok szerinti dokumentumot kell az elszámoláshoz mellékelni.

III. Összesítő táblázat

Az elszámoláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és elszámolásra benyújtott számlákról. A táblázatnak tartalmaznia kell a sorszámot, a számla számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla kiállításának dátumát, a gazdasági művelet rövid leírását, a bruttó számlaértéket, a teljesítés dátumát és a számlák összértékét.

 

3a.  sz. melléklet a ……….számú szerződéshez

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

 

az önkormányzati közpénzből juttatott   …..  szerződésszámú támogatás elszámolásához

 

Sorszám: Számla száma Kibocsátó megnevezése Kiállítás dátuma Szolgáltatás, áru megnevezése Számla     Számla

bruttó       nettó

értéke        értéke

(Ft-ban)    (Ft-ban)

Kifizetés dátuma
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
Összesen:            

 

Kelt: Budapest, 20……..                                                                           ………………….

aláírás

 

Nyilatkozat

 

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának ……. keretből a   ………………….. költségeire kapott brutto …………..,-Ft. összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

 

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

 

Budapest, 20….                                                                       ………………………

aláírás

név:………………………………………                                                                                     cím:………………………………………….

adószám:………………………………….

                                              

 

 

3b. sz. melléklet a …….. számú szerződéshez

 

 

 

NYILATKOZAT

 

 

 

 

Alulírott  …………………………………………… a Budapest, XV. kerület ……………………. szám alatti ……… ház képviseletében hozzájárulunk ahhoz, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat, mint Támogató a ……………………………… vezetett ……………………………. számú bankszámlával kapcsolatban az azt vezető ……………………………………………………..pénzintézettől felvilágosítást kérjen a kölcsön folyósításának és visszafizetésének időtartama alatt.

 

Budapest, 2014.

 

 

 

……………………………

számlatulajdonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c. sz. melléklet a  ………. számú szerződéshez

 

 

FELHATALMAZÓ LEVÉL

 

 

……………………………………..Bank

Számlavezető neve

 

Megbízom,megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:……………………………………………………

Felhatalmazással érintett fizetési számla számlavezetője:…………………………………..

Felhatalmazással érintett számla pénzforgalmi jelzőszáma:………………………………..

Kedvezményezett neve:Budapest XV. kerület Önkormányzat

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:

11784009-15515005-00000000

 

 

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.

 

A beszedési megbízás benyújtásához okiratot nem kell csatolni.

 

A felhatalmazás visszavonásig érvényes. A visszavonásról szóló értesítést írásban kell az Adós számlavezető pénzintézetéhez benyújtani. A visszavonás csak a kedvezményezett hozzájárulásával érvényes.

 

 

 

Budapest, 2014.

 

 

…………………………………….

Fizető fél számlatulajdonos

Záradék!

A fenti felhatalmazást …………………………………..-án nyilvántartásba és az abban foglaltakat tudomásul vette.

 

 

 

 

 

……………………………..

Számlavezető Hitelintézet

Comments are closed.