ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Civil és Érdekképviseleti Szervezetek!

Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2014.(V.28.) sz. ök. határozata alapján aBudapest XV. ker. Wágner Manó és környékére készülő kerületi szabályozási terv (KSZT) elfogadásához szükséges településrendezési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szerint folytatja le és ennek érdekében az eljárást újraindítja.

A településrendezési eszközök egyeztetéséhez és elfogadásához a Korm. rendelet 32. § (3) bek. értelmében teljes eljárás kerül lefolytatásra, a Korm.rendelet VI. fejezet eljárási szabályainak és 6. melléklet jelmagyarázata szerint.

Előzmények:

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Főépítészi Iroda tárgyi KSZT településrendezési eljárását 2008-ban, az akkor hatályos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 9.§-ban rögzített szabályok szerint elindította, a 2) bekezdésben meghatározottak szerint az érintett államigazgatási szervek megkeresése 2008. szeptember 8–ai keltezésű levélben megtörtént (ügyirat számunk:106846/2008).

A Wágner Manó és környéke KSZT 2014. június 30-áig már nem tud elfogadásra kerülni, ezért szükséges az eljárás újraindítása a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

A KSZT területi lehatárolása a 2008-ban rögzített területi lehatárolással megegyezően:

Budapest XV. ker. Sín utca- Pozsony u.- Fő út által határolt terület. A tervezési területet az alábbi térkép szemlélteti:

A KSZT készítésének célja a 362/2014.(V.28.) sz. ök. határozat alapján a területen lévő intézmények ( Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola és a volt Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola) telkein a fejleszthetőség elősegítése, építési övezeti besorolásuk felülvizsgálata. A terület közlekedési- (főképp tömegközlekedési) és parkolási rendszerének felülvizsgálata és a lakóterületek beépítésével kapcsolatos szabályozás átgondolása.

A rendezés várható hatása: a túlépítések megakadályozásával a területen megőrizhetővé válik az évszázadok során kialakult és máig fellelhető hagyományos beépítés egységessége, figyelembe véve a jelentkező beavatkozási, változtatási igényeket.

Térkép

A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 364/2014.(V.28.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy új gyalogos kapcsolat kialakítását nem támogatja a vasút és a kerületközpont között, ezért a KSZT-ben egyik alternatíva sem fog szerepelni.

A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 363/2014.(V.28.) ök. számú határozatával elfogadta a tárgyi területre készülő KSZT véleményezési eljárása során alkalmazandó Partnerségi Egyeztetés Szabályait. Ebben meghatározza a készülő terv lakossággal, érintettekkel és érdekképviseleti szervekkel történő véleményezés rendjét, szereplőit.

A Partnerségi Egyeztetés Szabályai alapján és a Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésének megfelelően kérem, hogy a jelen előzetes tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban szíveskedjenek javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket megadni. Az előzetes véleményadás határideje: 2014. július 12.

Előzetes véleményüket kérem az alábbi címre küldjék meg:

Levélcím:       Bp. XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal FVÜF – Főépítészi Iroda

1601 Bp. Pf. 46.

e-mail.: foepitesz@bpxv.hu

Budapest, 2014. június 11.

 

László Tamás

polgármester megbízásából:

 

Sipos Gábor

főépítész

 

 

 

 

 

Comments are closed.